تلگرام، متهم ۴۳ درصد جرایم سایبری!

تلگرام، متهم ۴۳ درصد جرایم سایبری!
در سال های اخیر همزمان با گسترش فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش وقوع جرایم در این فضا بوده ایم. کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت از مهم ترین جرایم این فضاست که جذابیت های آن باعث جذب شدن مجرمان سنتی به آن شده است. از سوی دیگر جدید بودن این فضا باعث شده اغلب مجرمان آن را نوجوانان و جوانان تشکیل دهند و هر ساله شاهد کاهش سن مجرمان در این فضا باشیم.

تلگرام، متهم ۴۳ درصد جرایم سایبری!

در سال های اخیر همزمان با گسترش فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش وقوع جرایم در این فضا بوده ایم. کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت از مهم ترین جرایم این فضاست که جذابیت های آن باعث جذب شدن مجرمان سنتی به آن شده است. از سوی دیگر جدید بودن این فضا باعث شده اغلب مجرمان آن را نوجوانان و جوانان تشکیل دهند و هر ساله شاهد کاهش سن مجرمان در این فضا باشیم.
تلگرام، متهم ۴۳ درصد جرایم سایبری!

نفت آموزش پرورش دولتی