تصاویر کاربران؛ باران و تگرگ در تبریز

تصاویر کاربران؛ باران و تگرگ در تبریز
کاربران عصرایران، تصاویری از بارش باران و تگرگ در تبریز را برای کانال عصرایران در تلگرام ارسال کرده اند که برخی از این تصاویر را در ادامه می بینید:

تصاویر کاربران؛ باران و تگرگ در تبریز

کاربران عصرایران، تصاویری از بارش باران و تگرگ در تبریز را برای کانال عصرایران در تلگرام ارسال کرده اند که برخی از این تصاویر را در ادامه می بینید:
تصاویر کاربران؛ باران و تگرگ در تبریز

خبرگزاری اصفحان