به نام و نشانی ات کارت تبریک عید فرستادم

به نام و نشانی ات کارت تبریک عید فرستادم
گروهی آدم فضایی برای عید دیدنی آمده بوده اند. رو بوسی نکردند. با آن کلاه ها امکان روبوسی نبود. فقط یک فرمان دادند که اپلیکیشن تلگرامتان را چک کنید. دیدیم پیغام آمده سال هزار و چهارصد هجری شمسی مبارک.گفتیم سال نوی شما هم مبارک. در همین لحظه فرمانده شان با عصبانیت داد زد که فقط با تلگرام عید را تبریک بگویید و یک دفعه بشقاب پرنده ای از پنجره آمد داخل. سوار شدند و رفتند. بعد ترانه ای غمگین برای سال هزار و چهارصد هجری شمسی پخش شد.چیزی شبیه ترانه سال دو هزارِ آن خواننده همیشه مغموم.وحشتزده از خواب پریدم.یعن …

به نام و نشانی ات کارت تبریک عید فرستادم

گروهی آدم فضایی برای عید دیدنی آمده بوده اند. رو بوسی نکردند. با آن کلاه ها امکان روبوسی نبود. فقط یک فرمان دادند که اپلیکیشن تلگرامتان را چک کنید. دیدیم پیغام آمده سال هزار و چهارصد هجری شمسی مبارک.گفتیم سال نوی شما هم مبارک. در همین لحظه فرمانده شان با عصبانیت داد زد که فقط با تلگرام عید را تبریک بگویید و یک دفعه بشقاب پرنده ای از پنجره آمد داخل. سوار شدند و رفتند. بعد ترانه ای غمگین برای سال هزار و چهارصد هجری شمسی پخش شد.چیزی شبیه ترانه سال دو هزارِ آن خواننده همیشه مغموم.وحشتزده از خواب پریدم.یعن …
به نام و نشانی ات کارت تبریک عید فرستادم

خرید بک لینک