به مناسبت هفته سالمند: سایه ای که منم

به مناسبت هفته سالمند: سایه ای که منم
هفت برکه (گریشنا): این هفته، هفته سالمندان است و امروز پنجشنبه است. معمولا پنجشنبه ها خانواده ها به یاد بزرگان درگذشته به گورستان های شهر سر می زنند. خوب است در کنار یاد کردن رفتگان به یاد بازماندگان هم باشیم و در این آخر هفته سری به پدر و مادرها و بی بی و باباجی ها بزنیم. این یادداشت را مدیر سایت هفت برکه، هفت سال پیش در وبلاگ «روزنامه نگار شهر خاکستری»(+) منتشر کرده است.  شما هم می توانیم از پدربزرگ ها و مادربزرگ خود بنویسید و به @gerash در تلگرام بفرستید یا در اینستاگرام با هشتگ #۷berkeh منتشر …

به مناسبت هفته سالمند: سایه ای که منم

هفت برکه (گریشنا): این هفته، هفته سالمندان است و امروز پنجشنبه است. معمولا پنجشنبه ها خانواده ها به یاد بزرگان درگذشته به گورستان های شهر سر می زنند. خوب است در کنار یاد کردن رفتگان به یاد بازماندگان هم باشیم و در این آخر هفته سری به پدر و مادرها و بی بی و باباجی ها بزنیم. این یادداشت را مدیر سایت هفت برکه، هفت سال پیش در وبلاگ «روزنامه نگار شهر خاکستری»(+) منتشر کرده است.  شما هم می توانیم از پدربزرگ ها و مادربزرگ خود بنویسید و به @gerash در تلگرام بفرستید یا در اینستاگرام با هشتگ #۷berkeh منتشر …
به مناسبت هفته سالمند: سایه ای که منم

کیمیا دانلود