به فیش های حقوقی

به فیش های حقوقی
مهراب قاسم خانی درباره فیش های حقوقی منتشر شده، مطلبی منتشر کرد و از نقش رسانه های اجتماعی در واکنش ها به این موضوع گفت. قاسم خانی در این باره در اینستاگرام نوشت: «این که یهو همه دارن از فیشاى حقوقى حرف میزنن و میخوان با حقوقهاى نجومى مبارزه کنن معنیش اینه که قبلش هیشکى خبر نداشت از این چیزا؟ مگه اینا حقوق رسمى نبودن؟ خب فیش داشتن. یعنى یه کسایى داشتن می دادن این حقوقا رو، یه کسایى داشتن ثبت می کردن، یه کسایى نظارت می کردن… حتماً لازم بود دو تا عکس تو تلگرام در بره تا همه یاد مبارزه بیفتن؟ اون وقت چرا …

به فیش های حقوقی

مهراب قاسم خانی درباره فیش های حقوقی منتشر شده، مطلبی منتشر کرد و از نقش رسانه های اجتماعی در واکنش ها به این موضوع گفت. قاسم خانی در این باره در اینستاگرام نوشت: «این که یهو همه دارن از فیشاى حقوقى حرف میزنن و میخوان با حقوقهاى نجومى مبارزه کنن معنیش اینه که قبلش هیشکى خبر نداشت از این چیزا؟ مگه اینا حقوق رسمى نبودن؟ خب فیش داشتن. یعنى یه کسایى داشتن می دادن این حقوقا رو، یه کسایى داشتن ثبت می کردن، یه کسایى نظارت می کردن… حتماً لازم بود دو تا عکس تو تلگرام در بره تا همه یاد مبارزه بیفتن؟ اون وقت چرا …
به فیش های حقوقی

خرید vpn kerio client

خبر جدید