بنگاه عروسی در تلگرام/ پیدا کردن شریک زندگی در خواستاگرام!

بنگاه عروسی در تلگرام/ پیدا کردن شریک زندگی در خواستاگرام!
روز نو :
نام گروه خواستاگرام است. با درج نام و عکس و اطلاعات متقاضیان ازدواج و دریافت مبلغ ٢٠ تا ٤٠ هزار تومان، شرایط ازدواج آنها را فراهم می کنند. در شرایطی که همه نهادهای مسئول و ذی ربط آه از نهادشان بلند است که نرخ ازدواج پایین آمده؛ اما شرایطش را فراهم نمی کنند، چقدر می توان به رشد چنین گروه هایی خرده گرفت؟حضور چنین گروه هایی در تمامی جهان مرسوم است.
گروه هایی که زنان و مردان جوان در آن با هم آشنا می شوند و در صورتی که معیارهایشان برای زندگی مشترک با هم هم خوانی داشته باشد، ازدواج می کنند. نسرین …

بنگاه عروسی در تلگرام/ پیدا کردن شریک زندگی در خواستاگرام!

روز نو :
نام گروه خواستاگرام است. با درج نام و عکس و اطلاعات متقاضیان ازدواج و دریافت مبلغ ٢٠ تا ٤٠ هزار تومان، شرایط ازدواج آنها را فراهم می کنند. در شرایطی که همه نهادهای مسئول و ذی ربط آه از نهادشان بلند است که نرخ ازدواج پایین آمده؛ اما شرایطش را فراهم نمی کنند، چقدر می توان به رشد چنین گروه هایی خرده گرفت؟حضور چنین گروه هایی در تمامی جهان مرسوم است.
گروه هایی که زنان و مردان جوان در آن با هم آشنا می شوند و در صورتی که معیارهایشان برای زندگی مشترک با هم هم خوانی داشته باشد، ازدواج می کنند. نسرین …
بنگاه عروسی در تلگرام/ پیدا کردن شریک زندگی در خواستاگرام!

بک لینک رنک 5