بعیدی نژاد و جان کربی:برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد* مطلب ویژه

بعیدی نژاد و جان کربی:برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد* مطلب ویژه
حمید بعیدی نژاد-مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود نوشت:
درحالیکه مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.
در صورتیکه دیگر این موضوع اظهر من الشمس است که آمریکا وقتی موفق نشد در محکومیت فعالیت های مشروع کشورمان در خصوص آزمایشات موشکی تأییدی از شورای امنیت بگیرد مجبور شد بطور یکجانبه به …

بعیدی نژاد و جان کربی:برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد* مطلب ویژه

حمید بعیدی نژاد-مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود نوشت:
درحالیکه مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می گیرد هیچ ارتباطی با برجام ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.
در صورتیکه دیگر این موضوع اظهر من الشمس است که آمریکا وقتی موفق نشد در محکومیت فعالیت های مشروع کشورمان در خصوص آزمایشات موشکی تأییدی از شورای امنیت بگیرد مجبور شد بطور یکجانبه به …
بعیدی نژاد و جان کربی:برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد* مطلب ویژه

بک لینک