بررسی چالش های جهان معاصر

بررسی چالش های جهان معاصر
چالش های جهان معاصر با رویکرد اروپایی بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) نشست «چالش های جهان معاصر: رویکرد اروپایی» را برگزار می کند.
در این نشست، Robert czulda (از موسسه مطالعات سیاسی دانشگاه لودز هلند) و محمد حسن خانی (دانشیار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السلام) سخنرانی خواهند کرد.
زمان: سه شنبه 13 مهر 1395، ساعت 14 تا 16
مکان: سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع)
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه …

بررسی چالش های جهان معاصر

چالش های جهان معاصر با رویکرد اروپایی بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) نشست «چالش های جهان معاصر: رویکرد اروپایی» را برگزار می کند.
در این نشست، Robert czulda (از موسسه مطالعات سیاسی دانشگاه لودز هلند) و محمد حسن خانی (دانشیار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السلام) سخنرانی خواهند کرد.
زمان: سه شنبه 13 مهر 1395، ساعت 14 تا 16
مکان: سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع)
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه …
بررسی چالش های جهان معاصر

سپهر نیوز