بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.

بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.
بررسی شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

بک لینک رنک 1

موزیک سرا