بررسی بازنمایی زنان در سینما

بررسی بازنمایی زنان در سینما
نشست تخصصی جامعه شناسی جنسیت با موضوع «بازنمایی زنان در سینما» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نشستی را به موضوع بازنمایی زنان در سینما اختصاص می دهد.
در این نشست، اریک مسه (استاد دانشگاه بوردو فرانسه) حضور خواهد داشت.
نشست «بازنمایی زنان در سینما» سه شنبه 14 اردیبهشت 1395، ساعت 12:30 تا 14 در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما …

بررسی بازنمایی زنان در سینما

نشست تخصصی جامعه شناسی جنسیت با موضوع «بازنمایی زنان در سینما» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نشستی را به موضوع بازنمایی زنان در سینما اختصاص می دهد.
در این نشست، اریک مسه (استاد دانشگاه بوردو فرانسه) حضور خواهد داشت.
نشست «بازنمایی زنان در سینما» سه شنبه 14 اردیبهشت 1395، ساعت 12:30 تا 14 در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما …
بررسی بازنمایی زنان در سینما

خرید بک لینک

پرس نیوز