براد رهایم من را مجبور به فرار کرد ند

براد رهایم من را مجبور به فرار کرد ند
اعتماد | د ر تاریخ 20 مرد اد امسال پسر جوانی به اد اره پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و مد عی شد خواهر بیست و سه ساله اش به نام عاطفه توسط مرد جوانی ربود ه شد ه است. او د ر اد امه اظهاراتش به ماموران گفت: «من ربایند ه عاطفه را می شناسم، نام او سامان است و عکسش را د ر تلگرام پید ا کرد ه ام، حد ود پنج روز قبل او به تلفن همراهم پیامک زد و گفت «خواهرتان پیش خواهرم است، نگران نباشید ». بعد از این اتفاق تلفن همراه او و خواهرم خاموش شد ه، هر چه تلاش کرد یم موفق به پید ا کرد ن عاطفه نشد یم و هیچ اطلاعی از …

براد رهایم من را مجبور به فرار کرد ند

اعتماد | د ر تاریخ 20 مرد اد امسال پسر جوانی به اد اره پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و مد عی شد خواهر بیست و سه ساله اش به نام عاطفه توسط مرد جوانی ربود ه شد ه است. او د ر اد امه اظهاراتش به ماموران گفت: «من ربایند ه عاطفه را می شناسم، نام او سامان است و عکسش را د ر تلگرام پید ا کرد ه ام، حد ود پنج روز قبل او به تلفن همراهم پیامک زد و گفت «خواهرتان پیش خواهرم است، نگران نباشید ». بعد از این اتفاق تلفن همراه او و خواهرم خاموش شد ه، هر چه تلاش کرد یم موفق به پید ا کرد ن عاطفه نشد یم و هیچ اطلاعی از …
براد رهایم من را مجبور به فرار کرد ند

مجله اینترنتی