با استفاده دستگاههای اجرایی از پیام رسان تلگرام مخالفیم

با استفاده دستگاههای اجرایی از پیام رسان تلگرام مخالفیم
وزیر ارتباطات با اظهار بی اطلاعی از استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان خارجی تلگرام در مکاتبات اداری گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد به هیچ عنوان با آن موافق نیستم.

با استفاده دستگاههای اجرایی از پیام رسان تلگرام مخالفیم

وزیر ارتباطات با اظهار بی اطلاعی از استفاده دستگاه های اجرایی از پیام رسان خارجی تلگرام در مکاتبات اداری گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد به هیچ عنوان با آن موافق نیستم.
با استفاده دستگاههای اجرایی از پیام رسان تلگرام مخالفیم

ورزشی