اگر ولی فقیه نبود، وضعیت کشور ما بدتر از کشورهای منطقه بود/ تفرقه و دوقطبی سازی، هدف و استراتژی دشمنان/ تلگرام و شبکه های اجتماعی، ابزار جاسوسی دشمنان برای دست یابی به اهدافشان است

اگر ولی فقیه نبود، وضعیت کشور ما بدتر از کشورهای منطقه بود/ تفرقه و دوقطبی سازی، هدف و استراتژی دشمنان/ تلگرام و شبکه های اجتماعی، ابزار جاسوسی دشمنان برای دست یابی به اهدافشان است
امام جمعه میاندوآب گفت: دشمنان به دنبال اختلاف و قومیت گرایی هستند و می خواهند دوقطبی سازی با عنوان موافقان و مخالفان آمریکا در ایران درست کنند ولی غافل از این هستند که همه مردم ایران با اختلاف سلیقه های سیاسی در شعار “مرگ بر آمریکا” مشترک هستند.

اگر ولی فقیه نبود، وضعیت کشور ما بدتر از کشورهای منطقه بود/ تفرقه و دوقطبی سازی، هدف و استراتژی دشمنان/ تلگرام و شبکه های اجتماعی، ابزار جاسوسی دشمنان برای دست یابی به اهدافشان است

امام جمعه میاندوآب گفت: دشمنان به دنبال اختلاف و قومیت گرایی هستند و می خواهند دوقطبی سازی با عنوان موافقان و مخالفان آمریکا در ایران درست کنند ولی غافل از این هستند که همه مردم ایران با اختلاف سلیقه های سیاسی در شعار “مرگ بر آمریکا” مشترک هستند.
اگر ولی فقیه نبود، وضعیت کشور ما بدتر از کشورهای منطقه بود/ تفرقه و دوقطبی سازی، هدف و استراتژی دشمنان/ تلگرام و شبکه های اجتماعی، ابزار جاسوسی دشمنان برای دست یابی به اهدافشان است

کانون نماز