اکوادور پایان وضعیت بغرنج بنیانگذار ویکی لیکس را خواستار شد

اکوادور پایان وضعیت بغرنج بنیانگذار ویکی لیکس را خواستار شد
به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، ویکی لیس از سال 2010 پس از آنکه به کمک سازمان های رسانه ای، تلگرام های سیاسی وزارت خارجه آمریکا را انتشار داد، پا به صحنه جهانی گذاشت؛ درز این پیام ها، باعث درگرفتن یک بحث و جدل جهانی بر سر مرزبندی های مناسب روزنامه نگاری و شفاف سازی دولتی شد.
یک دادگاه استیناف سوئد هفته گذشته حکم جلب آسانژ را تمدید کرد و راه بازجویی از او در سفارت اکوادور در لندن را در تاریخ 17 اکتبر گشود.
«گیلوم لانگ» وزیر خارجه اکوادور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به رویترز گفت: ما …

اکوادور پایان وضعیت بغرنج بنیانگذار ویکی لیکس را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، ویکی لیس از سال 2010 پس از آنکه به کمک سازمان های رسانه ای، تلگرام های سیاسی وزارت خارجه آمریکا را انتشار داد، پا به صحنه جهانی گذاشت؛ درز این پیام ها، باعث درگرفتن یک بحث و جدل جهانی بر سر مرزبندی های مناسب روزنامه نگاری و شفاف سازی دولتی شد.
یک دادگاه استیناف سوئد هفته گذشته حکم جلب آسانژ را تمدید کرد و راه بازجویی از او در سفارت اکوادور در لندن را در تاریخ 17 اکتبر گشود.
«گیلوم لانگ» وزیر خارجه اکوادور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به رویترز گفت: ما …
اکوادور پایان وضعیت بغرنج بنیانگذار ویکی لیکس را خواستار شد

مدرسه