انتشار اطلاعات خصوصی ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام

انتشار اطلاعات خصوصی ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام
براساس بررسی های انجام شده یک ربات تلگرامی که چند هفته ای است فعالیت خود را آغاز کرده، به صورت رایگان تمامی اطلاعات مشترکان ایرانسل را با ارسال تنها شماره موبایل فرد مورد نظر در اختیار تمامی افراد قرار می دهد.
موبنا -در حال حاضر پس از عضویت در این ربات با ارسال کلمه help این اطلاعات در صفحه تلگرام نمایان می شود:
×توجه×
این بوت متصل شده به دیتابیس ایرانسل است که از ۳ سل پیش در اینترنت پخش شد
پس ممکن است به دلیل قدیمی بودن برخی شماره ها یافت نشود یا اشتباه ارسال شود
پس خواهشا سوال نپرسید!!!
شماره …

انتشار اطلاعات خصوصی ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام

براساس بررسی های انجام شده یک ربات تلگرامی که چند هفته ای است فعالیت خود را آغاز کرده، به صورت رایگان تمامی اطلاعات مشترکان ایرانسل را با ارسال تنها شماره موبایل فرد مورد نظر در اختیار تمامی افراد قرار می دهد.
موبنا -در حال حاضر پس از عضویت در این ربات با ارسال کلمه help این اطلاعات در صفحه تلگرام نمایان می شود:
×توجه×
این بوت متصل شده به دیتابیس ایرانسل است که از ۳ سل پیش در اینترنت پخش شد
پس ممکن است به دلیل قدیمی بودن برخی شماره ها یافت نشود یا اشتباه ارسال شود
پس خواهشا سوال نپرسید!!!
شماره …
انتشار اطلاعات خصوصی ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام

مجله اتومبیل