امکانات جالب برای تلگرام با به روزرسانی جدید

امکانات جالب برای تلگرام با به روزرسانی جدید
تلگرام با به روزرسانی جدید خود امکانات تازه ای را به اپلیکیشن خود اضافه کرده است. در بزرگ ترین به روزرسانی Botها از سال گذشته تاکنون تلگرام این سرویس ارتباطی را بهبود قابل ملاحظه ای داده تا برنامه نویسان بیشتری را به ایجاد Bot ها تشویق کند و در این راه Bots.2.0 را معرفی کرده است.
موبنا – تلگرام برای اینکه تصویری از این تغییرات جدید به ما نشان دهد بات های i @ music / @youtube / @foursquare و @sticker را معرفی کرده است. برای تست این بات ها یکی از آنها مثل @sticker را در کادر گفت وگو بنویسید و سپ …

امکانات جالب برای تلگرام با به روزرسانی جدید

تلگرام با به روزرسانی جدید خود امکانات تازه ای را به اپلیکیشن خود اضافه کرده است. در بزرگ ترین به روزرسانی Botها از سال گذشته تاکنون تلگرام این سرویس ارتباطی را بهبود قابل ملاحظه ای داده تا برنامه نویسان بیشتری را به ایجاد Bot ها تشویق کند و در این راه Bots.2.0 را معرفی کرده است.
موبنا – تلگرام برای اینکه تصویری از این تغییرات جدید به ما نشان دهد بات های i @ music / @youtube / @foursquare و @sticker را معرفی کرده است. برای تست این بات ها یکی از آنها مثل @sticker را در کادر گفت وگو بنویسید و سپ …
امکانات جالب برای تلگرام با به روزرسانی جدید

فروش بک لینک

بازی