اعلام جرم علیه سازمان هایی که از تلگرام استفاده می کنند

اعلام جرم علیه سازمان هایی که از تلگرام استفاده می کنند
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.

اعلام جرم علیه سازمان هایی که از تلگرام استفاده می کنند

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.
اعلام جرم علیه سازمان هایی که از تلگرام استفاده می کنند

دانلود ها پلاس