استفاده نهادها از تلگرام برای امور اداری «جرم» است

استفاده نهادها از تلگرام برای امور اداری «جرم» است
معاون قضایی دادستان کل کشورگفت: ما اگر متوجه شویم نهادی برای انجام امور اداری خود از تلگرام استفاده می کند قطعاً علیه آن نهاد اعلام جرم می کنیم.

استفاده نهادها از تلگرام برای امور اداری «جرم» است

معاون قضایی دادستان کل کشورگفت: ما اگر متوجه شویم نهادی برای انجام امور اداری خود از تلگرام استفاده می کند قطعاً علیه آن نهاد اعلام جرم می کنیم.
استفاده نهادها از تلگرام برای امور اداری «جرم» است

عکس های داغ جدید