استفاده داعش از تلگرام برای هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی

استفاده داعش از تلگرام برای هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی
سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی اعلام کرد داعش از 77 پایگاه آمریکا و ناتو در سراسر جهان اطلاعات جمع آوری کرده است.

استفاده داعش از تلگرام برای هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی

سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی اعلام کرد داعش از 77 پایگاه آمریکا و ناتو در سراسر جهان اطلاعات جمع آوری کرده است.
استفاده داعش از تلگرام برای هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی

تکنولوژی جدید