از قوطی سوئیفت صدا نمی آید!

از قوطی سوئیفت صدا نمی آید!
«ما دو تا قوطی خالی را با سیم به هم وصل می کردیم و تلفن بازی می کردیم. آن زمان ها که این دفتر و دستک ها، تلفن، موبایل و تلگرام نبود. وقتی هم که تنها بودیم، داخل قوطی حرف می زدیم و از داخل قوطی، حرف خودمان را می شنیدیم. (اینطوری البته مقدمه ای شد برای تبحر در سخنرانی). وای به روزی که سیم اتصال طولانی بود و آن ور حیاط یا در خانه همسایه یک کلام که حرف می زدیم، باید می دویدیم و می رفتیم، قوطی دیگر را بر می داشتیم تا بشنویم که چه گفته بودیم!گاهی پوچ بود و گاهی…» – فصلی از خاطرات نانوشته ماقبل برجامی اولا …

از قوطی سوئیفت صدا نمی آید!

«ما دو تا قوطی خالی را با سیم به هم وصل می کردیم و تلفن بازی می کردیم. آن زمان ها که این دفتر و دستک ها، تلفن، موبایل و تلگرام نبود. وقتی هم که تنها بودیم، داخل قوطی حرف می زدیم و از داخل قوطی، حرف خودمان را می شنیدیم. (اینطوری البته مقدمه ای شد برای تبحر در سخنرانی). وای به روزی که سیم اتصال طولانی بود و آن ور حیاط یا در خانه همسایه یک کلام که حرف می زدیم، باید می دویدیم و می رفتیم، قوطی دیگر را بر می داشتیم تا بشنویم که چه گفته بودیم!گاهی پوچ بود و گاهی…» – فصلی از خاطرات نانوشته ماقبل برجامی اولا …
از قوطی سوئیفت صدا نمی آید!

خرید بک لینک

دانلود سرا