از شهرداری رها شده اهواز بیش از این هم انتظار نمی رود/ مترو نخواستیم، حقوق کارگران را بدهید!

از شهرداری رها شده اهواز بیش از این هم انتظار نمی رود/ مترو نخواستیم، حقوق کارگران را بدهید!
روزنامه کارون در شماره ۳۷۸۹ روز چهاشنبه ۷ مهرماه در یادداشتی به قلم  محمد رضایی نوشت:

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

از شهرداری رها شده اهواز بیش از این هم انتظار نمی رود/ مترو نخواستیم، حقوق کارگران را بدهید!

روزنامه کارون در شماره ۳۷۸۹ روز چهاشنبه ۷ مهرماه در یادداشتی به قلم  محمد رضایی نوشت:

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
از شهرداری رها شده اهواز بیش از این هم انتظار نمی رود/ مترو نخواستیم، حقوق کارگران را بدهید!

ترانه