از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه

از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه
دختر ۱۶ساله پس از آشنایی با پسری جوان در تلگرام فریب حرف های او را خورد و از خانه فرار کرد غافل از اینکه در دام ۳باجگیر گرفتار و به بردگی گرفته خواهد شد. این پرونده زمانی به جریان افتاد که مردی به اداره پلیس رفت و خبر از ناپدید شدن دختر ۱۶ساله اش به نام طناز داد….

از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه

دختر ۱۶ساله پس از آشنایی با پسری جوان در تلگرام فریب حرف های او را خورد و از خانه فرار کرد غافل از اینکه در دام ۳باجگیر گرفتار و به بردگی گرفته خواهد شد. این پرونده زمانی به جریان افتاد که مردی به اداره پلیس رفت و خبر از ناپدید شدن دختر ۱۶ساله اش به نام طناز داد….
از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه

مهارت برتر