از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه و افتادن در دام باجگیران

از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه و افتادن در دام باجگیران
– دختر ۱۶ساله پس از آشنایی با پسری جوان در تلگرام فریب حرف های او را خورد و از خانه فرار کرد غافل از اینکه در دام ۳باجگیر گرفتار و به بردگی گرفته خواهد شد.

از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه و افتادن در دام باجگیران

– دختر ۱۶ساله پس از آشنایی با پسری جوان در تلگرام فریب حرف های او را خورد و از خانه فرار کرد غافل از اینکه در دام ۳باجگیر گرفتار و به بردگی گرفته خواهد شد.
از آشنایی در تلگرام تا فرار از خانه و افتادن در دام باجگیران

خبرهای داغ