احمدی نژادی نیستم ولی جای احمدی نژاد اینجا نیست!

احمدی نژادی نیستم ولی جای احمدی نژاد اینجا نیست!
حامد رضایی در تلگرام نوشت: احمدی نژاد شخصیتی جهانی است. یک عدالتخواه با شهرتی جهانی و به شدت محبوب در میان استکبارستیزان و مستضعفان عالم. شاید در میان پابرهنگان و مستضعفان دنیا هیچ سیاستمدار ایرانی چون احمدی نژاد شناخته شده نباشد. او در دوران ریاست جمهوری اش توانست ثابت کند که از جنس مستضعفین است و در سطح بین الملل پروژه ای ندارد جز احقاق حقوق پایمال شده مغضوبین سرمایه داران زالوصفت. او توانست برادری خود را به پابرهنه ها اثبات کند هرچند شاید در عمل آنچنان که خود می خواست موفق نبود.
جنس احمدی نژاد با …

احمدی نژادی نیستم ولی جای احمدی نژاد اینجا نیست!

حامد رضایی در تلگرام نوشت: احمدی نژاد شخصیتی جهانی است. یک عدالتخواه با شهرتی جهانی و به شدت محبوب در میان استکبارستیزان و مستضعفان عالم. شاید در میان پابرهنگان و مستضعفان دنیا هیچ سیاستمدار ایرانی چون احمدی نژاد شناخته شده نباشد. او در دوران ریاست جمهوری اش توانست ثابت کند که از جنس مستضعفین است و در سطح بین الملل پروژه ای ندارد جز احقاق حقوق پایمال شده مغضوبین سرمایه داران زالوصفت. او توانست برادری خود را به پابرهنه ها اثبات کند هرچند شاید در عمل آنچنان که خود می خواست موفق نبود.
جنس احمدی نژاد با …
احمدی نژادی نیستم ولی جای احمدی نژاد اینجا نیست!

فیلم سریال آهنگ