آیا استاندار یزد و معاونش روی پرچم آمریکا پا نگذاشتند؟

آیا استاندار یزد و معاونش روی پرچم آمریکا پا نگذاشتند؟
برخی از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام امروز با انتشار عکس و توضیح کوتاهی مدعی شده اند استاندار یزد و معاونش، پرچم آمریکا را دور زدند تا پا روی آن نگذارند!

آیا استاندار یزد و معاونش روی پرچم آمریکا پا نگذاشتند؟

برخی از کانال های فعال در شبکه اجتماعی تلگرام امروز با انتشار عکس و توضیح کوتاهی مدعی شده اند استاندار یزد و معاونش، پرچم آمریکا را دور زدند تا پا روی آن نگذارند!
آیا استاندار یزد و معاونش روی پرچم آمریکا پا نگذاشتند؟

ganool review