آیا «آبفا» از نیروهای متخصص خود استفاده می کند؟ / آرزویی که سال ها بر دل خوزستان ماند

آیا «آبفا» از نیروهای متخصص خود استفاده می کند؟ / آرزویی که سال ها بر دل خوزستان ماند
به قلم: عبدا… منصفی/ روزنامه کارون

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

آیا «آبفا» از نیروهای متخصص خود استفاده می کند؟ / آرزویی که سال ها بر دل خوزستان ماند

به قلم: عبدا… منصفی/ روزنامه کارون

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
آیا «آبفا» از نیروهای متخصص خود استفاده می کند؟ / آرزویی که سال ها بر دل خوزستان ماند

لردگان