آگوستین و شهر خدا

آگوستین و شهر خدا
نشست «آگوستین و شهر خدا» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، یکی از سلسله جلسات فلسفی اداره فرهنگ و ارشاد شهر جهرم به «آگوستین و شهر خدا» اختصاص می یابد.
این جلسه سه شنبه 1 تیر 1395، ساعت 17:30 در کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد شهر جهرم برگزار می گردد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

آگوستین و شهر خدا

نشست «آگوستین و شهر خدا» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، یکی از سلسله جلسات فلسفی اداره فرهنگ و ارشاد شهر جهرم به «آگوستین و شهر خدا» اختصاص می یابد.
این جلسه سه شنبه 1 تیر 1395، ساعت 17:30 در کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد شهر جهرم برگزار می گردد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
آگوستین و شهر خدا

فانتزی