آن تلگراف ، این تلگرام

آن تلگراف ، این تلگرام
مهرداد حجتی
روزنامه نگار
چرخ پنجمم. لابد بعد از چند هفته که اظهار وجود کرده ام من را شناخته اید. چرخ پنجم اهل اظهار وجود نیست. اما آن چرخ پنجم با من فرق می کند. هرچه باشد من چرخ نیستم. اما چرخ پنجمم. همیشه همین طور می شود به وقت معرفی طرف مقابل قدری گیج می شود. اما بعد که آشنا شد راه می افتد. مشکلی نیست. خودم با آن کنار آمده ام. درست است که هنوز خیلی ها مثل همان چرخ پنجم با من رفتار می کنند اما من به خودم نمی گیرم بالاخره باید به آنها هم حق داد. هرچه باشد اسم من چرخ پنجم است و کاری اش نمی شود کرد. …

آن تلگراف ، این تلگرام

مهرداد حجتی
روزنامه نگار
چرخ پنجمم. لابد بعد از چند هفته که اظهار وجود کرده ام من را شناخته اید. چرخ پنجم اهل اظهار وجود نیست. اما آن چرخ پنجم با من فرق می کند. هرچه باشد من چرخ نیستم. اما چرخ پنجمم. همیشه همین طور می شود به وقت معرفی طرف مقابل قدری گیج می شود. اما بعد که آشنا شد راه می افتد. مشکلی نیست. خودم با آن کنار آمده ام. درست است که هنوز خیلی ها مثل همان چرخ پنجم با من رفتار می کنند اما من به خودم نمی گیرم بالاخره باید به آنها هم حق داد. هرچه باشد اسم من چرخ پنجم است و کاری اش نمی شود کرد. …
آن تلگراف ، این تلگرام