آقای دوربینی در اتاق ایران

آقای دوربینی در اتاق ایران
حسین پیرموذن خزانه دار اتاق بازرگانی ایران یکی از چهره های قدیمی است که طی یکسال تصدی خزانه داری اتاق ایران با توجه به مشغله و فعالیت های گوناگون از آپدیت کردن عکس پروفایل تلگرام خود غافل نمانده است.

آقای دوربینی در اتاق ایران

حسین پیرموذن خزانه دار اتاق بازرگانی ایران یکی از چهره های قدیمی است که طی یکسال تصدی خزانه داری اتاق ایران با توجه به مشغله و فعالیت های گوناگون از آپدیت کردن عکس پروفایل تلگرام خود غافل نمانده است.
آقای دوربینی در اتاق ایران

استخدام