آشنایی در تلگرام و افتادن در دام باجگیران

آشنایی در تلگرام و افتادن در دام باجگیران
دختر ۱۶ساله پس از آشنایی با پسری جوان در تلگرام فریب حرف های او را خورد و از خانه فرار کرد غافل از اینکه در دام ۳باجگیر گرفتار و به بردگی گرفته خواهد شد.

آشنایی در تلگرام و افتادن در دام باجگیران

دختر ۱۶ساله پس از آشنایی با پسری جوان در تلگرام فریب حرف های او را خورد و از خانه فرار کرد غافل از اینکه در دام ۳باجگیر گرفتار و به بردگی گرفته خواهد شد.
آشنایی در تلگرام و افتادن در دام باجگیران

نخبگان